SIŁY DZIAŁAJĄCE NA SAMOCHÓD

Kiedy reakcja X = ± ft • Z wzrośnie na tyle, że zanika już obszar nieruchomego przylegania elementów bieżnika, zaczyna się utrata przy­czepności opony i poślizg lub ślizganie koła. Podobnie jak w przypadku koła sztywnego promień toczny maleje w razie  poślizgu, a rośnie podczas ślizgania się opony. Jeżeli reakcja styczna X = O, czyli w… Czytaj więcej »

BRZEGI POWIERZCHNI PRZYLEGANIA

Na brzegach powierzchni przylegania, gdzie naciski są małe, jednostkowe siły przyczepności nie wystarczają na pokonanie sprężystych odkształceń obwodowych (ściskany lub rozprężający się obwodowo bieżnik) i elementy bieżnika ślizgają się po podłożu). Nieruchomo do podłoża przylegają tylko elementy w wewnętrznej części powierzchni śladu.Kierunek częściowych przesunięć w obrębie śladu kola jest przeciwnie skierowany do kierunku stycznej reakcji jezdni,gdyż… Czytaj więcej »

ŚREDNIE WARTOŚCI

Śred­nie wartości współczyn­nika przyczepności po­dano w poniższym ze­stawieniu. Maksymalna reakcja jezdni Xmax wywoła­na działaniem sił lub momentów wywiera­nych na koło nie powinna. przewyższać Xmax «= Z- Przekro­czenie tej wartości po­woduje utratę przy­czepności koła, jego prędkość obwodowa V0 przewyższa prędkość unoszenia V (koło na­pędzane) wskutek czego koło zaczyna toczyć się z poślizgiem. Natomiast koło hamowane zaczy­na… Czytaj więcej »

PRZYCZEPNOŚĆ

Toczenie się koła jest możliwe dzięki oporom podłoża, przeciwstawiającym się poślizgowi lub ślizganiu koła. Opory te, zwane przyczepnością koła do podłoża, pozwalają na przenoszenie przez ogumienie sił stycznych X.Wielkości sił stycznych,a pośrednio sił i mo­mentów przenoszonych przez toczące się kolo, są ograniczone maksy­malnymi siłami przy­czepności. Siła przy­czepności T. zależy od rodzaju i stanu na­wierzchni jezdni… Czytaj więcej »

ZALEŻNOŚCI MIĘDZY SIŁAMI

Zależności między siłami zewnętrznymi podano w powyższym zestawieniu w oparciu o warunki równowagi koła w określo­nych układach obciążeń. Np. dla koła napędzanego wyzna­cza się na podstawie twierdzenia o sumie rzutów sił na jedną oś — normalną reakcję jezdni (ponieważ G — Z = O stąd Z = G) oraz poziomą reakcję osi X — P0… Czytaj więcej »

TOCZENIE SIĘ KOŁA OGUMIONEGO POJAZDU

Ponieważ koło jest zaopa­trzone w ogumienie. sprężyste, pod działaniem obciążeń zewnętrznych występują w nim odkształcenia sprężyste. Wskutek opóźnienia odkształceń wywołanych pracą wewnętrznych sił sprężystości w materiale opony, podczas toczenia koła bez poślizgu istnieje swoisty rozkład tych odkształceń i charakterystyczny rozkład jednostkowych nacisków ogumienia na jezdnię, a w obszarze śladu koła (tj. powierzchni styku koła z… Czytaj więcej »

TOCZENIE SIĘ KOŁA JEZDNEGO POJAZDU

Toczenie się sztywnego koła po sztywnym podłożu. Koło toczy się bez poślizgu, jeżeli punkt styku koła A z jezdnią nie przesuwa się względem niej, czyli że chwilowy środek obrotu układu leży w punkcie A , a więc prędkość punktu A względem podłoża równa jest zeru. Stan ruchu toczącego się koła charakteryzują dwie prędkości: — prędkość punktów obwodu koła,… Czytaj więcej »